FAQ

- Ναι. Όλα τα RANDRIDE ηλεκτρονικά ποδήλατα διαθέτουν ένα οδό ετρο και τα ίδι ε πολύχρω η οθόνη.

Οδό ετρο: Συνολικά ίλια συσσωρευ ένα.

Τα ίδι ετρητή: Μίλια συσσωρεύονται ανά τα ίδι.

Το οδό ετρο και τα ίδι πορεί να ρυθ ιστεί χειροκίνητα στο ενού ρυθ ίσεων.

Αυτή είναι ια κατά προσέγγιση έτρηση του κόστους σας ανά χρέωση για το ηλεκτρονικό ποδήλατο σας. Τα παρακάτω δεδο ένα χρησι οποιούν ως παράδειγ α παταρία 48V, 10.4AH. Όλα τα δεδο ένα ως παράδειγ α αναφοράς, και η πραγ ατική παταρία που χρησι οποιείτε θα επικρατήσει.

Στοιχεία αναφοράς:

Τάση παταρίας: 48V

Ενισχυτές παταρίας/ώρα: 10.4AH

Τοπικό κόστος ανά kWh (κιλοβάτ/ώρα): 15 λεπτά

Για να λάβετε το εκτι ώ ενο κόστος ανά επιβάρυνση

1. Πολλαπλά σας Τάση παταρίας * Ενισχυ ένοι / ώρα για να πάρετε την χωρητικότητα Watt / ώρας

Παράδειγ α 48V*10.4Ah = 499.2 Wh

 

2.Στη συνέχεια διαιρείτε ε 1000 για να πάρετε το κιλό Watt/ώρα

Παράδειγ α 499.2Wh/1000 = 0,4992 kWh.

 

3.Τώρα πολλαπλασιάστε ε το έσο ποσοστό kWh σας

Για παράδειγ α, το κόστος kWh του τοπικού σας έσου κατοικίας είναι 15 λεπτά ανά kWh.

Παίρνου ε 15 * 0.4992 kWh = 7.488 σεντς

 

Η πλήρης φόρτιση 48V 4Ah παταρία σας κοστί ει 7.488 λεπτά.

1. Η αγορά ενός ηλεκτρικού ποδήλατο σε απευθείας σύνδεση είναι γρήγορη, εύκολη, και ε οικονο εί χρή ατα και πορεί να γίνει από την αγορά σας online πορεί επίσης να ε οικονο ήσει ένα ση αντικό ποσό χρη άτων για σας. Το εργοστάσιο ας επικεντρώνεται στην παραγωγή και την πώληση των ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ποιότητας διατηρώντας τις τι ές ας χα ηλότερες από άλλα καταστή ατα ηλεκτρικών ποδηλάτων.

 

2. Έχου ε βελτιώσει το επιχειρη ατικό ας οντέλο για να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολο να αγοράσου ε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο online. Πουλώντας απευθείας στους καταναλωτές στο διαδίκτυο έσω του εργοστασίου ας ηλεκτρονικού ποδηλάτου, αποφεύγου ε το πρόσθετο κόστος που προστίθεται από έναν έ πορο ποδηλάτων, και θα λάβετε την υψηλότερη ποιότητα ηλεκτρονικά ποδήλατα στην χα ηλότερη τι ή.

 

3. Η επαγγελ ατική ας ο άδα υποστήρι ης πελατών είναι πάντα εκεί για να βοηθήσει όταν το χρειά εστε. Η RANDRIDEBikes προσπαθεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ε υπηρέτηση πελατών. Βεβαιωθού ε ότι κάθε αίτη α θα χειριστεί γρήγορα και αποτελεσ ατικά

 

4. Προσφέρου ε δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες e-bike, και έχουν περάσει πολύ χρόνο και προσπάθεια στην ανάπτυ η της συσκευασίας ας, έτσι ώστε τα ποδήλατά ας να φτάσουν στην πόρτα σας σε άριστη κατάσταση.

 

5. Όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα RANDRIDE υποστηρί ουν 14 η έρες δωρεάν δοκι ή, 1 ήνας δωρεάν αντικατάστασης και 2 χρόνια εγγύηση.

 

Όλα τα ηλεκτρονικά ας ποδήλατα είναι ανθεκτικά, αλλά η υπερβολική χρήση ή το νερό πορεί να τα βλάψει.

 

1. Για να πλύνετε το πλαίσιο ή τα λάστιχα ενός e-bike, Χρησι οποιήστε ένα υγρό πανί ε ια ικρή ποσότητα σαπούνι εάν είναι απαραίτητο. Είναι καλύτερα να καθαρίσετε το ποδήλατό σας σύντο α αφότου γίνεται βρώ ικο για να αποφευχθεί δύσκολο να αφαιρεθεί υπολεί ατα.

 

2.Για να καθαρίσετε τα φρένα δίσκων σας από ηλεκτρονικό ποδήλατο, χρησι οποιήστε όνο νερό, επειδή τα υπολεί ατα σαπουνιού πορεί να τους προκαλέσουν να τσιρί ουν.

 

3. Η οθόνη LCD και η παταρία δεν πορούν να πλυθούν απευθείας ε νερό. Παρακαλώ σβήστε το νερό ε ια υγρή πετσέτα, και στη συνέχεια σκουπί ετε απαλά. Μετά τον καθαρισ ό, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν είνει καθόλου νερό στην επιφάνεια και έσα τους.

 

4. Όταν καθαρί ετε συνδετήρες, χρησι οποιήστε όνο πεπιεσ ένο αέρα και 90% αλκοόλ αν χρειαστεί.

 

5. Επικοινωνήστε ε τον τοπικό ηχανικό ποδήλατο για συστάσεις σχετικά ε τη λίπανση drivetrain βάσει των τοπικών καιρικών συνθηκών σας.

Προσφέρου ε πλήρη υποστήρι η για τυχόν η ιές κατά τη διάρκεια της αποστολής, όπως περιλα βάνεται στην εγγύηση ποδήλατου. Παρακαλώ στείλτε ια φωτογραφία του θέ ατος στην ο άδα υποστήρι ης ας στο randridebikes@gmail. Com και θα προσφέρου ε αρκετές επιλογές για να διορθώσου ε το ήτη α ά εσα.

 

Δοκι ά ου ε και επιθεωρού ε το ποδήλατό σας πριν το αποστολή σας, και το συσκευά ου ε προσεκτικά για να αποφύγου ε οποιαδήποτε η ιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

 

Εάν οποιαδήποτε έρη του ηλεκτρονικού ποδήλατο σας καταστραφεί ή χαθεί κατά τη διέλευση, θα επανεκδίδου ε τα ε αρτή ατα δωρεάν. Το κόστος των ανταλλακτικών ε αρτη άτων θα καλύπτεται από ε άς, και θα έχετε ηρε ία του υαλού έχρι να παραδοθεί το ποδήλατο σε σας.

Ναί! Τα ηλεκτρονικά ας ποδήλατα πορούν να οδηγηθούν σε διάφορες καιρικές συνθήκες ή σε βουνό και λοφώδες έδαφος.

Για να έχετε ια ασφαλή και διασκεδαστική βόλτα, είναι ση αντικό να σκεφτείτε τις καιρικές συνθήκες και το έδαφος όταν κάνετε ποδήλατο, Εκτός από τη γνώση των σχετικών γνώσεων ασφάλειας και τη λήψη έτρων προστασίας.

Διαβάστε παρακάτω για να άθετε περισσότερα για την οδήγηση ηλεκτρονικών ποδηλάτων RANDRIDE σε ορισ ένες συνθήκες.

 

Ιππασία εκτός δρό ου:

Αν επιλέ ετε να οδηγήσετε εκτός δρό ου ε ένα ηλεκτρονικό ποδήλατο, ελέγ τε τους τοπικούς σας κανονισ ούς για να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπεται η οδήγηση εκτός δρό ου. ορέστε το κατάλληλο ε οπλισ ό ασφαλείας, και ην ιππεύετε όνοι σας σε απο ακρυσ ένες περιοχές.

 

Σε Διάφορες καιρικές συνθήκες:

Τα ηλεκτρονικά ας ποδήλατα έχουν δοκι αστεί ε επιτυχία σε εστό, κρύο, βροχερό, παγω ένο χιονισ ένο καιρικές συνθήκες για να ε ασφαλίσει ότι λειτουργούν καλά σε διάφορες δυσ ενείς καιρικές συνθήκες. Αυτό οφείλεται στο ότι τα ε αρτή ατα όπως η οθόνη LCD, η ηχανή, η παταρία και το γκά ι του ηλεκτρονικού ποδηλάτου είναι προσεκτικά σχεδιασ ένα, και κατασκευασ ένα από υλικά υψηλής ποιότητας.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ιππεύετε σε ο ίχλη, υγρή ή παγω ένη συνθήκη. Η βαριά ο ίχλη πορεί να κάνει δύσκολο να δείτε τους κινδύνους του δρό ου, έτσι να φοράτε ανακλαστικά ρούχα και να χρησι οποιήσετε τους προβολείς του ποδηλάτου σας. Η υγρότητα και ο πάγος πορούν να κάνουν τον δρό ο ιδιαίτερα ολισθηρό, και παρόλο που τα ελαστικά ας ηλεκτρονικού ποδηλάτου έχουν ε αιρετικές αντι-κλεπτικές ιδιότητες, Αυτό όνο βελτιώνει το αντι-σκιόν αποτέλεσ α της βόλτας, δεν αποφεύγει εντελώς οποιαδήποτε κατάσταση. Έτσι, πρέπει ακό α να επιβραδύνετε και να αποφύγετε την οδήγηση στους ολισθηρούς δρό ους.

 

Ιππασία βουνό ή Hilly Έδαφος:

 

Τα ποδήλατα είναι γενικά εύκολο να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν σε λόφους χωρίς φορτίο, αλλά όλις το φορτίο φορτωθεί στο ποδήλατο, Η ικανότητα αναρρίχησης του ποδήλατου, ο τι όνιος και η πέδηση επηρεά ονται όλα. Κρατήστε το βάρος του φορτίου σας όσο το δυνατόν χα ηλό και να συνηθίσετε να ελέγχετε το ποδήλατο φορτίου σε επίπεδη, Ανοικτές περιοχές πριν από την οδήγηση ε φορτίο στα βουνά ή στους λόφους.

 

Πάντα πεντάλ όταν ιππεύετε σε απόκρη νους λόφους ή ανεβαίνοντας λοφώδες έδαφος για να αποφύγετε την ένταση του κινητήρα. Ένας αναβάτης θα πρέπει να κρατήσει το ποδήλατο κινείται ε ένα λογικό και σταθερό ρυθ ό. Απαιτώντας υψηλή ισχύ ε όδου όταν το ποδήλατο κινείται σε αργές ταχύτητες πορεί να στραγγαλίσει τον κινητήρα. Το πετάλισ α πορεί να βοηθήσει να κρατήσει το ποδήλατο σε κίνηση χωρίς υψηλή ήτηση ισχύος, η οποία θα αυ ήσει τη ακροβιότητα του κινητήρα του ηλεκτρονικού ποδηλάτου. Σχεδιάστε τη διαδρο ή σας για να αποφύγετε πολύ απότο ους λόφους αν είναι δυνατόν.

Τα συνιστώ ενα ύψη αναβάτη για την α ιολόγηση RANDRIDE ΛιπέρΕίναι 1,80.

 

Τα συνιστώ ενα ύψη αναβάτη για την α ιολόγηση Ε ερευνητής RANDRIDΕίναι 1,80.

 

Τα συνιστώ ενα ύψη αναβάτη για την α ιολόγηση RANDRIDE Ε ερευνητής ProNameΕίναι 1,80.

 

Τα συνιστώ ενα ύψη αναβάτη για την α ιολόγηση Τυφώνας RANDRIDΕίναι 1,80.

 

Τα συνιστώ ενα ύψη αναβάτη για την α ιολόγηση RANDRIDE Χά ερ XΕίναι 1,80.

Τα συνιστώ ενα ύψη αναβάτη για την α ιολόγηση RANDRIDE Χά ερΕίναι 4'8" - 6'3.