Όροι & Προϋποθέσεις χρέωσης

ΑΝΤΙΠΤ ΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν αγοράσετε ένα προϊόν έσω της ιστοσελίδας, θα πρέπει να παρέχετε πληροφορίες χρέωσης και αποστολής σας καθώς και πληροφορίες σχετικά ε τις εθόδους πληρω ής σας (PayPal,Google Pay, κατάστη α Pay, Apple Pay,Visa, MasterCard ή American Express πιστωτική κάρτα), έτσι ώστε να πορού ε να σας χρεώσου ε για τα έ οδα και τα τέλη που σχετί ονται ε την αγορά σας. Αντιπροσωπεύετε και εγγυάται ότι είστε ο ε ουσιοδοτη ένος λογαριασ ός σε όλες τις κάρτες πληρω ής που υποβάλλετε έσω της ιστοσελίδας, και αναγνωρί ει και συ φωνεί ότι η RANDRIDE έχει το δικαίω α να χρεώσει την κάρτα πληρω ής σας για το κόστος των προϊόντων και όλων των φόρων, αποστολής, και τέλη διαχείρισης που ανακοινώνονται σε σας κατά τη στιγ ή της αγοράς σας.

 

Στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του RANDRIDE, πορείτε να χρησι οποιήσετε τις υπηρεσίες επε εργασίας πληρω ών του PayPal. (PayPal Pay) , Apple. Γκογκλ. Κό α (Google Pay), Σχή α. Com(Shop Pay).Καταλαβαίνετε και συ φωνείτε ότι Paypal,Apple,Google και Shopify είναι τρίτα έρη, και ότι αν επιλέ ετε να ολοκληρώσετε οποιοδήποτε έρος της αγοράς σας έσω των τρίτων, Η αγορά σας πορεί να διέπεται από τους όρους της υπηρεσίας, τις πολιτικές απορρήτου, τις πολιτικές επιστροφής, και άλλες πολιτικές και συ φωνίες αυτών των τρίτων ερών. Ε αρτάται από εσάς να ε οικειωθείτε ε τις πολιτικές και τις συ φωνίες αυτών των τρίτων ερών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το κόστος τι ολόγησης του αγοραστή είναι κυρίως η πραγ ατική τι ή προϊόντος (αρχική τι ή προϊόντος ή προε οφλη ένη τι ή). Ο αγοραστής δεν χρειά εται να πληρώσει φόρο, το τέλος του φόρου βαρύνεται από τον πωλητή. Δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες, οι αγοραστές δεν χρειά εται να πληρώσουν τα έ οδα αποστολής.

 

Όπως:

 

Κόστος τι ολόγησης αγοραστή=πραγ ατική τι ή προϊόντος (αρχική τι ή προϊόντος ή ειω ένη τι ή), χωρίς φόρο, χωρίς τέλος αποστολής.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Μπορείτε να επιλέ ετε τη διεύθυνση τι ολόγησης για να είναι η διεύθυνση αποστολής από προεπιλογή, ή πορείτε να τροποποιήσετε τη διεύθυνση χρέωσης των άλλων έρη από τον εαυτό σας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για να ε ασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδικασίας checkout σας, η σελίδα checkout είναι ια ασφαλώς επαληθευ ένη σελίδα https:// ”. Παρακαλού ε να είστε βεβαιω ένοι να συ πληρώνετε τις σχετικές πληροφορίες πληρω ής.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Μπορείτε να δείτε εκάθαρα το σύνδεσ ο των πολιτικών και των όρων της ιστοσελίδας στη σελίδα checkout, όπως Πολιτική Επιστροφής, Ναυτιλιακή Πολιτική, Πολιτική απορρήτου, Όροι υπηρεσίας, κλπ. Μπορείτε να κάνετε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσ ο για να δείτε και να καταλάβετε πιο λεπτο ερές περιεχό ενο.

 

ΕΥΡ ΠΑΪΚ Ν ΚΟΙΝΟΤΗΤ Ν

Μετά την επιτυχία της πληρω ής, θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης λογαριασ ού πληρω ής ας στο γρα ατοκιβώτιό σας, παρακαλώ ελέγ τε το. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά ε την εντολή πληρω ής, παρακαλού ε επικοινωνήστε α ί ας έσω email:Support@randridebikes.com / randridebikes@gmail.com.