Εγγύηση

Ηλεκτροκίνητα RANρεRID Εγγύηση

1.ΠΑΡΑΓ&Omκαιga;ΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Όλο ΡΑΝΤΡΙΔΗΤα ηλεκτρονικά ποδήλατα κατασκευά ονται χρησι οποιώντας στερεά ανθεκτικά πλαίσια και αντίστοιχα έρη, εί αστε περήφανοι για την αντοχή και την ποιότητα των ηλεκτρονικών ποδηλάτων ας. Εί αστε σίγουροι ότι θα εντυπωσιαστείτε κι εσείς.Κάθε ηλεκτρονικό ποδήλατο RANDRID έρχεται ε 2 χρόνια εγγύηση για ελαττώ ατα από τον κατασκευαστή. (Οποιαδήποτε ελαττώ ατα ή η ιές που προκαλούνται από ανθρώπινους παράγοντες δεν καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης. Όλα τα δωρεάν ε αρτή ατα ή τα δώρα δεν καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης.)

 

Η διετής περίοδος εγγύησης εκινά από την η ερο ηνία που λα βάνετε το ηλεκτρονικό ποδήλατό σας, όχι την η ερο ηνία αγοράς. ΜEans θα πάρετε δωρεάν 2 χρόνια υπηρεσία εγγύησης ε την παραλαβή της σας RANDRID e-ποδήλατο.

2.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑ

Οποιαδήποτε ελαττώ ατα του κατασκευαστή που βρέθηκαν στο ηλεκτρονικό ποδήλατο καλύπτονται από την εγγύηση. Θα αντικαταστήσου ε ελεύθερα τυχόν έρη ηλεκτρονικού ποδηλάτου που θεωρείται ελαττω ατικά ή η ιά από η ανθρώπινους παράγοντες, συ περιλα βανο ένων των η ιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής. Γενικά, τα νέα έρη που παρέχονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης είναι δωρεάν, αλλά το κόστος αποστολής δεν περιλα βάνεται, και ο αγοραστής πρέπει να φέρει το κόστος αποστολής των νέων ε αρτη άτων.

Η εγγύηση καλύπτει τα αναφερό ενα προϊόντα και ακολουθεί τους παρακάτω όρους:

ΚΑΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

σιΑκτινοβολία

φάΡά α

φάΌρκς

μικρόΤο

HΆ ος

HΙαντσά

μικρόΤρώτε ταχυδρο είο

μικρόκλούβιος

σιΡάγκες

Ε πρόσθια και οπίσθια φώτα.

σιΠαρένθεση ottom

ντοΣετ α ίας

ΠΕδαλ

RΙ

ΣεΚό βος

φάΖαχαρώδης

ντοΑσετέτ

DErailleure

μικρόΙπποειδή

ΜΌχι

ΤHrottlκαι

ντοΤοντρόλη

ΣεΗλεκτρικές ύλες

Οθόνη LντοD

ΠΡΟΣ ΤΟIckstand

RΕκτο ευτήρες:

HArdware

3.ΕΓΓΥΗΣΗΔΕΝ ΚΡΙΝΕΙ

1. Κανονική φθορά και σκίσι ο.

2.Ασφαλής συγκέντρωση.

3.Ασφαλής συντήρηση.

4. Διάβρωση.

5.Βλάβη νερού.

6.Χτύπωση, γρατσουνιές, ση άδια πρόσκρουσης.

7.Βλάβες που προκύπτουν από το ατύχη α, κατάχρηση ή παρα έληση.

8.Βλάβη που προκαλείται από η ε ουσιοδοτη ένες επισκευές ή τροποποίηση των πρωτότυπων ε αρτη άτων.

9.Βλάβη που προκύπτει λόγω της χρήσης ενός τρίτου φορτιστή παταρίας.

 

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ραία.Απαιτήσεις εγγύησης   

Απόδει η αγοράς και φωτογραφίες ή βίντεο του φθαρ ένου προϊόντος απαιτούνται ε οποιοδήποτε αίτη α εγγύησης. Πριν κάνετε ένα αίτη α εγγύησης, σας προτείνου ε να επικοινωνήσετε α ί ας στο randridebikes@gmail.com όπως πορεί να υπάρχει ια απλή διόρθωση για το πρόβλη ά σας. Μόλις λάβου ε ένα αίτη α εγγύησης που υποβλήθηκε σωστά, θα ε ετάσου ε το ελάττω α που ισχυρί εται, και κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια και είτε επισκευά ουν είτε αντικαθιστούν οποιαδήποτε προϊόντα ελαττω ατικά.

Βεβαιωθείτε ότι θα συ περιλάβετε τα παρακάτω στο email σας:

- Το όνο α του αγοραστή.

- Αριθ ός παραγγελίας.

- Μοντέλο ηλεκτρονικού ποδήλατου.

- Λεπτο ερής περιγραφή του προβλή ατός σας.

- Στείλτε φωτογραφίες και βίντεο για να διευκρινίσετε περαιτέρω το πρόβλη α.

  

Στείλτε αυτές τις πληροφορίες ε email στο randridebikes@gmail.com.

Απαιτήσεις για η ίες εταφοράς

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το αντικεί ενο που λα βάνεται πορεί να υποστεί βλάβη κατά τη εταφορά. Εάν προκύψει η ιά αποστολής, παρακαλού ε επικοινωνήστε ε randridebikes@gmail.com και παρέχετε ας φωτογραφία ή βίντεο απόδει η.

Μόλις λάβετε το ηλεκτρονικό σας ποδήλατο, παρακαλού ε επιθεωρήστε το πακέτο. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε η ιά στο πακέτο, παρακαλώ βγάλτε φωτογραφίες πριν το άνοιγ α. Αυτό είναι για να υποστηρί ει οποιεσδήποτε ισχυρισ οί σε περίπτωση που το εσωτερικό προϊόν έχει υποστεί η ία και να επιβεβαιώσει ότι η η ία είναι σχετική ε τη ναυτιλία.

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι απαιτήσεις η ιών αποστολής πρέπει να αναφέρονται εντός 30 η ερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού ποδήλατου. Δεχό αστε όνο απαιτήσεις η ιών από τη ναυτιλία εντός 30 η έρεςΑπό την απόδει η του ηλεκτρονικού ποδήλατου.