Ηλεκτρικό ποδήλατο βουνό

    Φίλτρο
      ΡΑΝΤΡΙΔΑ Ηλεκτρικό ποδήλατο Σειρά περιλα βάνει σκληρό ηλεκτρικό ποδήλατο, πλήρη ανάρτηση ηλεκτρονικό ποδήλατο, λίπος ελαστικό ηλεκτρικό ποδήλατο, ρύθ ιση έχρι 350W, 500W,750W, 1000W κινητήρα, 10.4AH,13. Μπαταρία λιθίου, ΣΙΜΑΝΟ 7,9,21,27 Ταχύτητα. (Παρακαλώ συνο ιλήστε α ί ας για να αντικαταστήσετε άλλες δια ορφώσεις που θέλετε.)