Ση ειώσεις συναρ ολόγησης:

Μην τοποθετείτε τα αριστερά και δε ιά πετάλια ποδιών δε ιόστροφα ή δε ιόστροφα ταυτόχρονα.

Το δε ί πεντάλ ποδιού θα πρέπει να εγκατασταθεί περιστροφή δε ιόστροφα Τα αριστερά πετάλια ποδιών θα πρέπει να τοποθετηθούν αντιστροφή αριστερόστροφα.

Πώς να συναρ ολογήσετε RANDRIDE Πρόδρο ος / Leaper / Explorer Pro / Τυφώνας / Hummer X ?

Πώς να συναρ ολογήσετε RANDRIDE Hummer;